ปก ไร้ชื่อ ไร้นาม.jpg

นามธรรมไร้ชื่อ

จิตรกรไร้นาม

ศิลปะริมทาง

ภาพถ่าย ร่องรอยขูดขีด คราบสี

และฟร๊อนลายมือ 

(เชียงใหม่ 2565)