top of page

2023 CHILDHOOD

Client:

Year:

2023

When i get to 47 year old still i am as a boy
"ธรรมชาติของผม เริ่มต้นจากการละเล่นขีดเขียน ก่อนที่วัยและวุฒิภาวะ (ภาระ) จะเปลี่ยนแปลงกลืนกินธรรมชาติในตัวไปอย่างแยบยล"

bottom of page