top of page
poster.jpg
ในความหม่นเทาอย่างน้อยทำให้เห็นสีสันของชีวิต.jpg

Curated by U Bat Sat

ภาพถ่ายบรรยากาศในเมืองเชียงใหม่ ผมเริ่มเดินถ่ายภาพบรรยากาศในเขตเมือง ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด 19  ในปี 2019 และเป็นช่วงคาบเกี่ยวของฤดูกาลที่เชียงใหม่มีหมอกควันไฟปกคลุมหนาทึบ ภาพถ่ายชื่อ Sketching at Thapae บรรยากาศยามเย็นมีผู้คนบางตา ออกมาทำกิจกรรมบริเวณลานโล่งของประตูท่าแพ ไร้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเป็นสีสันหลักในบริเวณนี้ และบริเวณนี้ยังเป็นตัวบ่งชี้สภาพเศรฐกิจของเมืองได้เป็น
อย่างดี  โรคระบาดทำให้ธุรกิจต่างๆค่อยๆปิดตัวลง หลายสถานที่ไร้ผู้คน หนำซ้ำเจอปัญหาหมอกควันไฟที่เกิดซ้ำขึ้นทุกปี  

ภาพถ่ายชุดนี้เสมือนเป็นการบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้น เป็นการสังเกตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น โดยได้รับการคัดเลือกจาก "อุบัติสัตย์" เพื่อร่วมแสดงในนิทรรศการ Chiangmai Art for Air ปี 2021.

*ภาพถ่าย Sketching at Thapae ถูกนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ The Momentum

FB_IMG_1612794040691.jpg
bottom of page