"ศิลปะคือส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต และศิลปะกับชีวิตก็เป็นส่วนเดียวกัน"
พรเทพ จิตต์ผ่อง